דוח שנתי למס הכנסה

מי חייב בהגשת הדוח?
יחיד בעל הכנסה:
* ממשלח יד
* עסק
* בעל שליטה בחברה
*שכיר בעל משכורת שנתית העולה על 641,000 ש"ח
מחויב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו למס הכנסה.
בנוסף בעלי הכנסות ממקורות שונים כגון דמי שכירות, הכנסות חוץ והכנסות מריבית מחויבים גם כן בהגשת הדוח מעל התקרות שנקבעו בחוק.

הגשת דוח מקוון:
יחיד אשר ענה על הקריטריונים לעיל חייב בהגשת הדוח למשרד השומה לאחר ששידר אותו באופן מקוון דרך אתר רשות המיסים .
רק דוח אשר ידווח באופן מקוון, ייחתם ויוגש למשרדי השומה ייחשב כמוגש.
פטור להגשת דוח מקוון ניתנת ל:
* מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה , 62 אישה 67 גבר.
* אם לכל אחד מבני הזוג אין הכנסה ( ממשלח יד, מחזור בעסק,משכורת) העולה על 80,270 ש"ח. וההכנסה שלשני בני הזוג יחדיו איננה עולה על 160,550ש"ח.
למרות זאת, מי הינו בעל שליטה איננו פטור מהגשת דוח מקוון.

אילו דוחות יש להגיש?
הטופס אותו יש למלא הינו דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס, טופס מספר 1301 בצירוף נספחים נלווים.
נספחים:
נספח א' טופס 1320- אם לנישום הכנסה מעסק או משלח יד יש לצרף פירוט לפי טופס זה.
נספח ב' טופס 1321- במידה ולנישום הכנסה מרכוש יש לצרף נספח זה, ניתן לפרט הוצאות או הקלות ממס אותן דורש הנישום.
נספח ג' טופס 1322/1325/1326- אם לנישום הכנסות ממכירות ניירות ערך סחירים .
נספח ד' טופס 1324- אם לנישום הכנסות מחו"ל בגינם דורש הנישום זיכוי בשל המס ששולם בחו"ל או לחלופין קיזוז הפסדים מחו"ל יש לצרף נספח זה.

טופס 6111 נספח חובה לדוח:
טופס זה הינו חלק בלתי נפרד מהגשת הדוח ובו מפורטים נתוני הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס. טופס זה הינו רלוונטי עבור בעלי הכנסה מעסק או משלח יד ומי שמחזור עסקיהם אינו עולה על 300,000 ש"ח כולל מע"מ פשוט מהגשת נספח זה.
את הנספח יש לשדר גם כן בטופס המקוון.

אישורים עיקריים שיש לצרף לדוח:
* טפסי 106.
* אישורים על הפקדות לקרן השתלמות , קופות גמל, ביטוחי חיים וכ'ו.
* טופס 867 מהבנקים על רווחים מדיבידנד וריבית.
* קבלות על תרומות מוכרות לפי סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה, המזכות במס 35% מסכומן.
* אישור על ניכוי מס במקור על ידי לקוחות.
* אישור על תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

מועד הגשת הדוח:
מי שאין לו מייצג ואיננו מנהל את חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולה חייב בהגשת הדוח עד ליום ה 30.04.17. מי שמנהל מערכת חשבונאות כפולה חייב בהגשת הדוח עד ליום 31.05.17.
עקב אי פתיחת מערכת הגשת הדוחות בוצעו ארכות להגשות אלה, כרגע הגשת דוחות ליחידים הינה עד ה 30.06.17 ואילו הגשת חברות עד ה 31.07.17.

חישוב המס על פי הדוח:
ההכנסה החייבת למס הינה סכימת כלל ההכנסות בהפחתת הניכויים השונים.
על ההכנסה החייבת חלים שיעורי מס על פי מדרגות מס הכנסה לשנת 2016. הכנסות שאינן מיגיעה אישית חייבות בשיעור מס התחלתי של 31%.
מס על הכנסות גבוהות – החל מ 2013 יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה של 810,720 ש"ח חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

מהמס המחושב יש להפחית את הזיכויים ממס הכנסה ונקודות הזיכוי להם זכאי הנישום.
יתכן כי חלק מהמס או כולו כבר שולמו כמקדמות ולכן ייתכן ואף מגיע לנישום החזר מס.
במידה וישנה יתרה לתשלום יש לשלמה במועד הגשת הדוח.

אי הגשת הדוח:
אי הגשת הדוח במועדו ללא אישור מפקיד השומה גורר קנסות או בנוסף לכך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישור בבית המשפט. במקרה של אי הגשת דוח רשאי פקיד השומה לפי מיטב שפיטתו לקבוע את ההכנסה החייבת וכן את המס שעל הנישום לשלם.

הינך מוזמן/נת ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע לך בניצול מלא של זכויותיך ושידור הדוח השנתי!

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *